1. Khai báo cho các điện thoại IP 

2. Khai báo cho các thiết bị ATA

a. Khai báo cho frofile

– Primary SIP Server: ims.vnpt.vn

– Outbound Proxy: 113.171.225.6:5062

IMS_ATA2

b. Khai báo tài khoản

– Sip User ID: Số diện thoại nguời dùng

– Authenticate ID: Số diện thoại kèm duôi @ims.vnpt.vn (ví du: [email protected])

– Password: Mã password của số máy

– Name: Sô diện thoại người sử dụng

IMS_ATA1

3. Khai báo tài khoảnn IMS của VNPT vào tổng dài IP Grandstream

Khai báo Sip Account IMS của VNPT

Vào giao diện web tổng dài -> vào Pbx -> Vào Voip Trunks -> Creat new Sip Trunk và thiết lập các thông số tài khoản tương tự như sau

VNPT_IMS2 VNPT_IMS1

Chúc các bạn thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *